ПРЕДАВАЊА

Како пандемијата со COVID 19 влијае на состојбата со антимикробната резистенција (АМР)?
Барања за следливост на антимикробните средства во ветеринарната медицина во РСМ
Категоризација на антибиотиците за примена во ветеринарната медицина во заштита на здравјето на луѓето и животните
Дискусии